Regulamin Trzmieliki

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

TRZMIELIKI”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

 1. Organizator – TRZMIEL CZERWINSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 147, 54 – 440 Wrocław, KRS: 0000576338,
  NIP: 8943066554, REGON: 362549553, adres e – mail: kontakt@trzmiel.com.pl, telefon: 71 719 88 30,

 2. Trzmieliki – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie internetowym, dalej zwane „
  Punktami”,

 3. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego „Trzmieliki”,

 4. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz osoba, która wyraziła zgodę na udział w Programie w inny sposób,

 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://trzmiel.com.pl/,

 6. Program – program lojalnościowy „Trzmieliki”,

 7. Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym,

 8. Formularz kontaktowy – udostępniony w Sklepie internetowym formularz służący m.in. Uczestnikom do kontaktu z Organizatorem,

 9. Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.

 1. Program rozpoczyna się w dniu 1 października 2019 roku i trwa do odwołania.

 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady udziału w programie lojalnościowym „Trzmieliki”

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych
  w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie „Trzmieliki” prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego.

 2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 3. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

§ 3. Punkty

 1. Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty.

 2. Za każde wydane 2 zł Uczestnik otrzymuje 10 Punktów o łącznej wartości
  10 groszy.

 3. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów,
  z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.

 4. Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 730 dni od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności przez Punkty, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.

 5. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego. W szczególności Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych oraz za zakupy
  w sklepie stacjonarnym.

§ 4. Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 2. Wymiana Punktów na Produkty spowoduje pojawienie się wybranego Produktu w koszyku z przedstawioną wartością 1 gr. Wartość 1 gr będzie dodana za każdy jeden wymieniony Produkt i zostanie ona przedstawiona w kwocie do zapłaty. Po wykonaniu przez Uczestnika płatności za wymieniony Produkt zostanie on wysłany zgodnie z wybranym przez Uczestnika sposobem wysyłki.
 3. Uczestnik może również skontaktować się z Organizatorem za pomocą kontaktowego adresu e – mail: kontakt@trzmiel.com.pl w celu dokonania wymiany Punktów na kody rabatowe, do wykorzystania w Sklepie internetowym. Organizator w odpowiedzi prześle Uczestnikowi unikalny kod rabatowy. W trakcie zakupów z wykorzystaniem Sklepu internetowego, w momencie składania zamówienia, Uczestnik może
  w zakładce koszyk wpisać kod rabatowy otrzymany od Organizatora, który pomniejszy wartość zamówienia o odpowiadającą kodowi rabatowemu kwotę po przeliczeniu Punktów, zgodnie z §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.

 5. W przypadku zwrotu Produktów nabytych w Sklepie internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, udzielony i wykorzystany rabat zostanie zwrócony Uczestnikowi zwracającemu towar. W takiej sytuacji Organizator przekaże Uczestnikowi unikalny kod rabatowy o wartości zwróconego Produktu, zgodnej z wartością Produktu z dnia jego nabycia.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: kontakt@trzmiel.com.pl, lub pisemnie na adres: TRZMIEL CZERWIŃSKI SP. J., ul. Rogowska 147, 54 – 440 Wrocław.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu
  w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail albo pisemnie).

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.

 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.

 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium