Regulamin Karty Trzmiela

 

REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

KARTA TRZMIELA”


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

 1. Organizator – TRZMIEL CZERWINSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 147, 54 – 440 Wrocław, KRS: 0000576338,
  NIP: 8943066554, REGON: 362549553, adres e – mail: sklep@trzmiel.com.pl, telefon: 514 706 584,

 2. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego „Karta Trzmiela”,

 3. Uczestnik – posiadacz Karty Trzmiela, który otrzymał Kartę Trzmiela po spełnieniu warunków jej wydania i zaakceptowaniu Regulaminu,

 4. Sklep sklep stacjonarny „TRZMIEL Akwarystyka i oczko wodne” prowadzony przez Organizatora przy ul. Rogowskiej 50B we Wrocławiu (54 – 440),

 5. Program program lojalnościowy „Karta Trzmiela”,

 6. Produkty – asortyment dostępny w Sklepie,

 7. Rabat – obniżka łącznej ceny zakupionych Produktów udzielana Uczestnikom przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

 8. Trzmieliki – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie,

 9. Karta Trzmiela – karta, za pomocą której Uczestnik może otrzymywać Rabaty, na zasadach określonych w Regulaminie,

 10. Kasjer – pracownik lub osoba zatrudniona na innej podstawie przez Organizatora w Sklepie,

 1. Program rozpoczyna się w dniu 2 października 2019 roku i trwa do odwołania.

 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Program dotyczy wyłącznie zakupów dokonywanych przez Uczestników w Sklepie.

§ 2. Zasady udziału w programie lojalnościowym „Karta Trzmiela”

 1. Uczestnik, po akceptacji Regulaminu, otrzymuje indywidualną Kartę Trzmiela oznaczoną kodem kreskowym. Karta Trzmiela uprawnia Uczestnika do zbierania Trzmielików i otrzymywania Rabatów.

 2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Organizator może wprowadzać dodatkowe okresowe promocje lub rabaty sezonowe, inne niż opisane w niniejszym Regulaminie, na określone Produkty dla Uczestników – posiadaczy Karty Trzmiela. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub w Sklepie o okresowej promocji lub rabacie sezonowym.

§ 3. Trzmieliki

 1. Uczestnicy nabywając Produkty, za okazaniem Karty Trzmiela, otrzymują Trzmieliki.

 2. Za każde wydane w Sklepie 2 zł Uczestnik otrzymuje 10 Trzmielików o łącznej wartości 10 groszy.

 3. Kasjer, po okazaniu przez Uczestnika Karty Trzmiela, zeskanuje kod kreskowy umieszczony na Karcie Trzmiela, w efekcie czego Trzmieliki zostaną dodane na Kartę Trzmiela Uczestnika według przeliczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 4. Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych Trzmielików w Sklepie lub poprzez zapytanie skierowane do Organizatora na adres e – mail: sklep@trzmiel.com.pl. Przy kontakcie z wykorzystaniem poczty elektronicznej Uczestnik zobowiązany jest do podania numeru Karty Trzmiela oraz imienia i nazwiska posiadacza.

§ 4. Wykorzystywanie Trzmielików

 1. Na życzenie Uczestnika, Kasjer sprawdza liczbę Trzmielików zgromadzoną na Karcie Trzmiela. Następnie, w zależności od liczby zgromadzonych Trzmielików, Kasjer na życzenie Uczestnika udziela odpowiedniego Rabatu na zakupy, odpowiadającego wartości zebranych Trzmielików.

 2. Minimalna wartość Trzmielików, od której udzielane są Rabaty to 1000 Trzmielików, stanowiących równowartość 10 złotych.

 3. Jeśli Uczestnik przekroczy minimalną wartość Trzmielików, o której mowa w ust. 2 powyżej, cena za dokonywane zakupy zostanie pomniejszona o ich równowartość
  w złotych, na życzenie Uczestnika. Uczestnik nie jest każdorazowo zobowiązany do wykorzystywania zgromadzonych Trzmielików.

 4. W przypadku niezdobycia przez Uczestnika wymaganej liczby Trzmielików do udzielenia Rabatu, Kasjer odmówi udzielenia Rabatu.

 5. Liczba zgromadzonych na Karcie Trzmiela Trzmielików, po wykorzystaniu Rabatu, zostanie zmniejszona o ich odpowiednią ilość.

 6. W przypadku prawidłowego zwrotu Produktów wykorzystane uprzednio Trzmieliki zasilą Kartę Trzmiela Uczestnika. Po okazaniu Karty Trzmiela, Kasjer zeskanuje jej kod kreskowy i zwróci odpowiednią liczbę Trzmielików.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: sklep@trzmiel.com.pl, lub pisemnie na adres: TRZMIEL CZERWIŃSKI SP. J., ul. Rogowska 147, 54 – 440 Wrocław.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail albo pisemnie).

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.

 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Niniejszy Program nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi oferowanymi przez Organizatora, w szczególności niniejszy Program nie łączy się z Programem Lojalnościowym „Trzmieliki”, dostępnym w sklepie internetowym pod adresem: trzmiel.com.pl


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium